Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Convenţia de la Stockholm

Informaţie generală despre convenţie:
Republica Moldova a ratificat Convenţia Stockholm privind poluanţii organici persis­tenţi prin Legea nr. 40-XV din 19.02.2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stock­holm privind poluanţii organici persistenţi (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2004,
nr. 39-41).

Obiectivul Convenţiei:
Obiectivul Convenţiei Stockholm este sa protejeze sănătatea omului şi mediul înconjurător împotriva poluanţilor organici persistenţi, ţinînd cont de metoda precauţiei enunţata în Principiul 15 al Declaraţiei de la Rio asupra mediului înconjurător şi dezvoltării.

Principalele cerinţe care stabileşte Convenţia:
 • măsurile de reducere sau eliminare a emisiilor rezultate din producerea
  şi utilizarea intenţionată a substanţelor chimice enumerate în anexele A şi B
 • măsurile de reducere sau eliminare a emisiilor substanţelor chimice, enumerate în anexa C, care se formează neitenţionat în rezultatul activităţii industriale
 • măsurile de reducere sau eliminare a emisiilor rezultate din depozitarea rezervelor sau deşeurilor POP
 • elaborarea planurilor naţionale de implementare a Convenţiei
 • efectuarea activităţilor:
  1. de monitoring, cercetări ştiinţifice şi dezvoltări
  2. de informare, sensibilizare şi educare a publicului
  3. de schimb de informaţii şi raportare
 • cerinţele de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare
  şi ţările cu o economie în tranziţie şi altele.

Obligaţiunile principale ale Punctului Focal:

În conformitate cu articolul 9, fiecare Parte va desemna un punct focal la nivel naţional în vederea realizării schimbului de informaţii referitor la:
 • reducerea sau eliminarea producerii, utilizării şi emisiilor poluanţilor organici persistenţi
 • alternativele pentru poluanţii organici persistenţi, furnizarea de informaţii asupra riscurilor reprezentate de aceste substanţe, precum şi asupra costurilor economice şi sociale

Prin art. 2 al Legii nr. 40-XV din 19.02.2004, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este desemnat în calitate de autoritate responsabilă pentru coordonarea realizării prevederilor convenţiei.

Conform Legii nr. 40-XV din 19 februarie 2004 cu privire la ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi articolului 9 al Convenţiei de la Stockholm în anul 2004 a fost desemnat Punctul Focal Naţional

Ludmila Marduhaeva
Consultant al Direcţiei principale prevenirea poluării mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, of. 613 etaj 6, MD-2005, Moldova
Tel: (+ 373 22) 204 526
Fax: (+ 373 22) 226 858
E-mail: liudmila@moldovapops.md
http://www.mediu.gov.mdRezultatele realizării obiectivelor Convenţiei în ţară:
(legile elaborate, strategii, planuri, programe)

Aspectele juridice a procedurii managementului de produşi chimici, inclusiv POP, sînt reflectate în actele legislative şi normative în vigoare, printre care sunt: Legea privind protecţia mediului înconjurător şi Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive. Direcţiile strategice cu privire la reducerea impactului negativ
al poluanţilor organici persistenţi, care se reglementează de Convenţia Stockholm
şi alte tratate internaţionale care se referă la POP, asupra mediului înconjurător şi sănătăţii omului în Republica Moldova sînt stabilite în Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004. Întru executarea articolului 7 al Convenţiei
a fost elaborat Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, care, de asemenea, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004.

Se efectuează activităţile
 • de distrugere a stocurilor de poluanţi organici persistenţi
 • de identificare, inventariere şi monitorizare a POP
 • de promovare a informării, conştientizării şi educaţiei populaţiei

Planuri de viitor privind activitatea in cadrul convenţiei:
(propuneri de proiecte, aspecte instituţionale, legislative)

Sub aspect legislativ se efectuează ajustarea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene, ceea ce va face posibil optimizarea procesului de implementarea a prevederilor Convenţiei Stockholm.

Grupul de lucru pentru implementarea Convenţiei privind POP
(Stockholm, Suedia, 23 mai 2001)

Liudmila MARDUHAEVA
Consultant al Direcţiei prevenirea poluării mediului, responsabil

Ştefan STASIEV
Consultant al Direcţiei prevenirea poluării mediului, secretar

Aculina VELEVA
Specialist principal, Centrul Investigaţii Ecologice, Agenţia Ecologică Centru

Constantin FILATOV
Specialist principal al Direcţiei expertiza ecologică şi autorizaţii de mediu, Inspectoratul Ecologic de Stat

Ana CUMANOVA
Şef de Laborator observaţii asupra poluării solului,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Constantin MOGOREANU
Şef de secţie control sol, subsol, substanţe chimice şi deşeuri,
Inspectoratul Ecologic de Stat

Valentin PLEŞCA
Manager al Proiectului GEF-PPG nr. TF053700 “Grantul pentru pregătirea Proiectului de Gestionare a Acumulărilor de Poluanţi Organici Persistenţi”

Ion BARBARASA
Asistent al managerului Proiectului GEF-PPG nr. TF053700 “Grantul pentru pregătirea Proiectului de Gestionare a Acumulărilor de Poluanţi Organici Persistenţi”

Larisa CUPCEA
Asistent al Proiectului GEF-PPG nr. TF053700 “Grantul pentru pregătirea Proiectului de Gestionare a Acumulărilor de Poluanţi Organici Persistenţi”

Constantin BULIMAGA
Şef de laborator, Institutul de Ecologie şi Geografie

Ana RADU
Secretarul trei al Departamentului Integrării Europene,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Nicolae OPOPOL
Şef de catedră, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie,
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Elena PINTILIE
Expert tehnic superior, secţia expertiză tehnică, Serviciul Standardizare şi Metrologie

Arcadie ZAGORODNIUC
Şef al Direcţiei strategii, politici industriale şi investiţionale,
Ministerul Industriei şi Infrastructurii

Larisa GHIEŞ
Şef al Direcţiei reglementări şi armonizare a actelor legislative şi normative,
Ministerul Industriei şi Infrastructurii

Savelie MOCANU
Şef al Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Victor CIOBANU
Specialist principal, Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor

Ion COPACEANU
Şef de secţie, Serviciul Vamal

Fliur MACAEV
Şef al Laboratorului de sinteză organică, Institutul de chimie, AŞM

Valentin CIUBOTARU
Director ONG „BIOS”

Elena ZUBCOV
Preşedinte Societăţii “ECOTOX”

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718919
astazi: 13379