Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Convenţia Rotterdam

Informaţie generală despre convenţie:
Republica Moldova a aderat la Convenţia Rotterdam privind procedura de consimţă­mânt prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional prin Legea nr. 389-XV din 25.11.2004 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233-236).

Scopul principal al Convenţiei:
Convenţia de la Rotterdam are drept scop să încurajeze împărţirea responsabilităţi­lor şi cooperarea dintre părţi în domeniul comerţului internaţional cu anumiţi produşi chimici periculoşi, pentru a proteja sănătatea populaţiei şi mediul de eventuale daune şi pentru a contribui la utilizarea raţională, din punctul de vedere ecologic, a acestor produşi, facilitând schimbul de informaţii cu privire la caracteristicile lor, instituind un procedeu naţional de luare a deciziilor, aplicabil importului şi exportului acestora, şi asigurând comunicarea acestor decizii părţilor.

Principalele cerinţe care stabileşte Convenţia:
 • procedurile care se aplică produşilor chimici interzişi sau strict reglementaţi
  şi preparatelor de pesticide extrem de periculoase
 • obligaţiile privind importuri şi exporturi de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III
 • notificarea exportului şi informaţii care trebuie să însoţească produşii chimici exportaţi
 • aplicarea convenţiei şi asistenţa tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare
  şi ţările cu o economie în tranziţie şi altele.


Obligaţiunile principale ale Autorităţii naţionale desemnate:
Conform prevederilor articolului 4, fiecare parte:
 • desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale abilitate să exercite în nume propriu funcţiile administrative stabilite prin prezenta convenţie
 • caută să se asigure că autoritatea sau autorităţile sale naţionale desemnate dispun de resurse suficiente pentru a se achita în mod eficace de sarcinile lor
 • comunică Secretariatului, cel mai târziu până la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, numele şi adresa autorităţilor sale naţionale desemnate. Fiecare parte informează imediat Secretariatul despre orice modificare privind numele sau adresa

Prin art. 2 al Legii nr. 389-XV din 25.11.2004, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este desemnat în calitate de autoritate naţională responsabilă pentru coordonarea realizării prevederilor convenţiei de la Rotterdam.

Ludmila Marduhaeva
Consultant al Direcţiei principale prevenirea poluării mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, of. 613 etaj 6, MD-2005, Moldova
Tel: (+ 373 22) 204 526
Fax: (+ 373 22) 226 858
E-mail: liudmila@moldovapops.md
http://www.mediu.gov.mdRezultatele realizării obiectivelor Convenţiei în Republica Moldova:
(legile elaborate, strategii, planuri, programe)

Aspectele juridice a procedurii de import şi export de produşi chimici sunt reflectate în actele legislative şi normative în vigoare, printre care sunt:
 • Legea privind protecţia mediului înconjurător
 • Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive

Direcţiile strategice cu privire la reducerea impactului negativ al poluanţilor organici persistenţi, care se reglementează de Convenţia Rotterdam, asupra mediului încon­jurător şi sănătăţii omului în Republica Moldova sînt stabilite în Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004.

În scopul executării articolului 7 al Convenţiei a fost elaborat Planul Naţional de Implementare (PNI) a Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persis­tenţi (POP), care, de asemenea, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20.10.2004, va contribui la realizarea unor prevederi ale Convenţiei Rotterdam.

Unele prevederi ale Convenţiei de la Rotterdam au fost incluse în planul măsurilor de executare a Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”

Activităţi de viitor privind activitatea in cadrul convenţiei:
(propuneri de proiecte, aspecte instituţionale, legislative)

Sub aspect legislativ se efectuează ajustarea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene, ceea ce va face posibil optimizarea procesului de implementarea a pre­vederilor Convenţiei Rotterdam.

Grupul de lucru pentru implementarea Convenţiei privind Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză Aplicabilă Anumitor Produşi Chimici Periculoşi şi Pesticide care fac Obiectul Comerţului Internaţional
(Rotterdam, Olanda, 10 septembrie 1998)

Ştefan STASIEV
Specialist coordonator al Direcţiei expertiza ecologică şi autorizaţii de mediu, Inspectoratul Ecologic de Stat, responsabil

Liudmila MARDUHAEVA
Consultant al Direcţiei principale prevenirea poluării mediului, secretar

Constantin MOGOREANU
Şef de secţie control sol, subsol, substanţe chimice şi deşeuri,
Inspectoratul Ecologic de Stat

Savelie MOCANU
Şef al Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Victor CIOBANU
Specialist principal, Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor

Elena PINTILIE
Expert tehnic superior, secţia expertiză tehnică, Serviciul Standardizare şi Metrologie

Vasile BUZĂ
Şef de Direcţie Protecţie Civilă, Departamentul Situaţii Excepţionale,
Ministerul Afacerilor Interne

Ion COPACEANU
Şef de secţie, Serviciul Vamal

Ana RADU
Secretarul trei al Departamentului Integrării Europene,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Larisa GHIEŞ
Şef al Direcţiei reglementări şi armonizare a actelor legislative şi normative,
Ministerul Industriei şi Infrastructurii

Tatiana STRATULAT
Colaborator ştiinţific superior, secţia toxicologie, Centrul Naţional Ştiinţifico–Practic de Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Fliur MACAEV
Şef al Laboratorului de sinteză organică, Institutul de chimie, AŞM

Valentin CIUBOTARU
Director ONG „BIOS”

Elena ZUBCOV
Preşedinte Societăţii “ECOTOX”

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718921
astazi: 13381