Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în MoldovaConvenţia Basel

Informaţie generală despre convenţie:
Republica Moldova a devenit parte a Convenţiei de la Basel privind controlul trans­portului transfrontier al deşeurilor periculoase şi a eliminării acestora la 2 iulie 1998 în baza HOTĂRÎRII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA nr.1599-XIII
din 10 martie 1998 privind aderarea Republicii Moldova la această Convenţie (Monitorul Oficial nr.28-29/214 din 2 aprilie 1998)

Scopul principal al Convenţiei constă în:
îmbunătăţirea şi asigurarea gospodăririi în condiţii ecologice raţionale a deşeurilor periculoase şi a altor reziduuri; controlul privind importul, exportul şi tranzitarea de deşeuri periculoase sau alte deşeuri

Obiectivele convenţiei constă în faptul că fiecare parte a convenţiei Basel va:
 • adopta cele mai potrivite măsuri juridice, administrative sau de alt fel, pentru
  a pune în aplicare şi de a asigura respectarea prevederilor acestei convenţii;
 • examina periodic posibilitatea de a reduce volumul şi/sau potenţialul poluant
  al deşeurilor periculoase şi a altor reziduuri;
 • coopera cu celelalte părţi şi organizaţii interesate, direct şi prin intermediul secretariatului, în special în difuzarea de informaţii asupra transportului peste hotare de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri, pentru a îmbunătăţi gospodărirea ecologică raţională a unor astfel de deşeuri şi pentru a preveni traficul ilicit cu asemenea substanţe;
 • notifica celelalte părţi ale Convenţiei despre activităţile de transportare
  a deşeurilor periculoase, conform procedurii stabilite.


Obligaţiunile principale ale Punctului Focal:

Mihai Iftodi
Şeful direcţiei prevenirea poluării mediului, Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale

Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, of. 627 etaj 6, MD-2005, Moldova
Telefon: (+373 22) 204 526
Fax: (+373 22) 226 858
http://www.mediu.gov.md


Punctul Focal este desemnat din cadrul aparatului central şi subdiviziunilor Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, fiind responsabil pentru coordonarea implementării prevederilor Convenţiei Basel, încadrează membrii grupului de lucru la realizarea planurilor de lucru stabilite de Secretariatul Convenţiei.

Rezultatele realizării obiectivelor Convenţiei în ţară:
(legile elaborate, strategii, planuri, programe)

Aspectele juridice a procedurii de import şi tranzitare a teritoriului ţării sînt reflectate în Legea privind protecţia mediului înconjurător şi Legea privind deşeurile de producţie şi menajere.

În calitate de mecanism de implementare a Convenţiei Basel şi în scopul realizării obiectivelor Convenţiei în Republica Moldova a fost elaborat Regulamentul privind controlul transportului transfrontier al deşeurilor şi eliminarea acestora, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 637 din 27 mai 2003 (publicat în Monitorul Oficial nr. 99-103 din 6 iunie 2003, art.676). Concomitent prin această Hotărîre au fost aprobate categoriile deşeurilor periculoase.

Pentru asigurarea implementării Regulamentului menţionat mai sus au fost
elaborate şi aprobate prin ordinal Ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr. 233 din 10.11.2003 (publicate în Monitorul Oficial nr. 229-233 din 21.11.2003, art.314 )
două documente:
 • Instrucţiunea privind completarea Formularului pentru expediţie
 • Instrucţiunea privind completarea notificării.


Planuri de viitor privind activitatea in cadrul convenţiei:
(propuneri de proiecte, aspecte instituţionale, legislative)

Sub aspect legislativ se efectuează ajustarea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene, ceea ce va face posibil optimizarea procesului de implementarea prevederilor Convenţiei Basel.

Grupul de lucru pentru implementarea Convenţiei privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi a eliminării acestora
(Basel, Elveţia, 1989)

Mihai IFTODI
Şef, Direcţia prevenirea poluării mediului, Responsabil

Constantin MOGOREANU
Şef, Direcţia control sol, subsol, deşeuri, substanţe chimice, Inspectoratul Ecologic de Stat, Secretar

Constantin BULIMAGA
Şef laborator, Institutul Naţional de Ecologie

Tudor LUPAŞCU
Director, Institutul de Chimie, AŞM

Nicolae ŞALARI
Şef-adjunct, Direcţia principală transport auto Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

Vasile BUZA
Şef, Direcţia protecţia civilă, Departamentul Situaţii Excepţionale. Ministerul Afacerilor Interne

Ion COPĂCEANU
Şef, Secţia persoane fizice şi circuitul marfar, Serviciul Vamal

Alexandru DIACONU
Specialist Secţia igiena mediului şi habitatul uman, Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Tamara STĂVILĂ
ONG "Unda verde"

Victor DILIRAICO
Şef, Inspecţia ecologică raională Anenii-Noi

Vitalie MAHU
Şef, Inspecţia ecologică raională Glodeni

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718926
astazi: 13386