Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Informaţii generale

Geografie

Republica Moldova are o suprafaţă totală de 33,8 mii km2. Teritoriul ţării are o întindere de la Nord la Sud de 350 km, de la Vest la Est -150 km. Lungimea totală a hotarului naţional constituie 1389 km, inclusiv 939 km - cu Ucraina, 450 km - cu România.

Relieful este prezentat prin dealuri şi cоmpii, podişurile ocupând mai ales partea centrală a teritoriului. Altitudinile variază între 5 m (Giurgiuleşti) şi 429 m (Bălăslneşti). Moldova are o climă temperat-continentalг, influenţată de masele de aer atlantice dinspre Vest, mediteraneene dinspre Sud-Vest şi continentale dinspre Nord-Est.

Moldova este parte a bazinului Mării Negre şi dispune de o reţea densă de ape curgătoare, constând din peste 3000 de râuri şi pâraie. Cele mai mari cursuri sunt Nistru, cu o lungime totală de 1352 km (din care 657 km în limitele ţării), şi Prut, cu o lungime totală de 976 km (695 km în limitele ţării).

Resursele naturale ale Moldovei sunt puţin variate. Principala bogăţie naturală este solul, reprezentat prin diferite tipuri de cernoziom.

Populaţia Republicii Moldova este de circa 4,2 mil.oameni, din care peste 55 % locuiesc în zona rurală. Capitala ţării, oraşul Chişinău, numără 780 mii locuitori. Datorită condiţiilor geografice favorabile (soluri fertile, climă moderată), dezvoltarea socio-economică este bazată preponderent pe agricultură, ceea ce are un impact puternic asupra mediului natural şi biodiversităţii.

Economie

Republica Moldova este o ţară cu economia în tranziţie. Transformarea sistemului social-economic, început în anii 1990, a implicat restructurarea şi reformarea instituţiilor şi activităţii agenţilor economici, acompaniată de un declin dramatic în toate sectoarele economiei naţionale. Începând cu anii 1999-2000, dezvoltarea economică a intrat pe un trend ascendent, în ultimii ani înregistrându-se o creştere anuală stabilă a PIB de 6-7 %.

Moldova s-a alăturat Băncii Mondiale şi FMI-ului în 1992. Începând cu această perioadă, a început să implementeze o serie de proiecte în vederea reformării agriculturii, infrastructurii, sănătăţii, sectorului energetic. Cu asistenţa BM, în 1995 Moldova a pregătit Planul Naţional de Acţiuni pentru Protecţia Mediului (PNAPM), primul document de politică în domeniul mediului, orientat spre reformarea politicii de mediu, sistemului de reglementare şi formării potenţialului instituţional în perioada de tranziţie.

Mediul Ambiant

Principalele probleme de mediu sunt poluarea apelor terestre şi freatice, degradarea solurilor şi a biodiversităţii, problema deşeurilor menajere şi industriale periculoase. Circa o treime din terenurile agricole sunt supuse eroziunii. În fiecare an această suprafaţă creşte în medie cu 1% iar pierderile anuale de sol fertil sunt estimate la 26 milioane tone. Calitatea apei potabile este conside¬rată una din cele mai importante probleme sociale şi ambientale. Poluarea apelor subterane este un fenomen larg răspândit, iar gospodărirea proastă a lor duce la deteriorarea continuă a calităţii acestora. În zonele rurale unde majoritatea populaţiei se aprovizionează cu apă potabilă din fântâni şi doar 17% din familii folosesc surse centralizate de alimentare, apa de calitate proastă are un impact direct asupra stării sănătăţii populaţiei, cauzând sporirea morbidităţii şi generând cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat şi economie în ansamblu.

Moldova are o acoperire forestieră limitată (circa 10,3 %). Nivelul actual de împădurire este considerat insuficient pentru asigurarea unui echilibru ecologic real care ar putea contribui la limitarea unor fenomene ca eroziunea solurilor, alunecările de teren, degradarea resurselor acvatice şi secetele tot mai frecvente. Pe parcursul deceniului trecut tăierea autorizată şi neautorizată a pădurilor a redus din suprafaţa lor, dar şi alte aspecte cum ar fi păşunatul excesiv şi lipsa gestionării eficiente şi a controlului de asemenea au avut urmări nefaste. Ariile protejate au o pondere teritorială mult mai mică decât în majoritatea ţărilor europene.

Poluanţii Organici Persistenţi (POP)

Din lipsa unei infrastructuri adecvate de amplasare şi depozitare, a managementului corespunzător al deşeurilor menajere şi periculoase, problema POP este conside­rată ca una din cele mai stringente probleme de mediu.

În trecut Moldova a utilizat cantităţi mari de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an. În rezultat, stocurile de pesticide inutilizabile şi interzise (PII, inclusiv cele din categoria poluanţilor organici persistenţi (POP reprezintă la moment o problemă semnificativă pentru ţară şi un pericol major pentru mediu şi populaţie. În lipsa pe parcursul anilor a unei strategii naţionale cu privire la managementul acestor deşeuri, cantităţi importante de PII au fost acumu­late în depozitele din ţară fără o oarecare gestionare. De cele mai multe ori aceste depozite se află în stare inadecvată şi improprie pentru păstrarea unor asemenea substanţe. Cu timpul ambalajul s-a deteriorat şi distrus astfel cauzând scurgerea acestor substanţe în mediu ambiant aceasta fiind cea mai răspândită cale de circulaţie a POP în natură.

Păsrarea inadecvată a pesticidelor a dus la amestecarea lor reciproca în procesul de reambalare şi depozitare centralizată, în rezultat întregul stoc fiind contaminat cu POP. O analiză reprezentativă indică că pesticidele din categoria POP constituie
20-30 % din stocul total de pesticide inutilizabile şi interzise din Republica Moldova. Actualmente această cantitate se estimează la circa 3000 tone. Studiile efectuate în imediata apropiere a depozitelor indică că solul şi apele suprafaţă sunt contaminate cu asemenea substanţe.

Bifenilii Policloruraţi (BPC) reprezintă o altă categorie de compuşi organici cloruraţi. Aceştia se utilizau în calitate de adaos la producerea uleiurilor dielectrice sintetice pentru echipamentul electroenergetic. În conformitate cu rezultatele studiului efectuat în cadrul etapei de elaborare a Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm, marea majoritate a celor peste 20 000 de condensatoare cu conţinut de BPC sunt amplasate la cele mai mari 20 de staţii de transformare pe teritoriul ţării, aflate în posesia a două companii de transport al energiei electrice – „Moldelectrica” şi „Dnesterenergo” (Transnistria). În cadrul studiului efectuat la etapa de elaborare
a propunerii de proiect au fost identificate 19 300 de condensatoare amplasate pe partea stîngă a Nistrului la cele 13 substaţii ale Moldelectrica. Din acestea 12 000 sunt amplasate la staţia Vulcaneşti 400 kV.

Convenţia de la Stockholm cu privire la POP în Moldova

În Republica Moldova activităţile implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi ale altor acorduri internaţionale cu privire la POP sunt realizate în corespundere cu Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm cu privire la POP, aprobate de Guvern în octombrie 2004.

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este instituţia ce implementează aceste activităţi cu suportul instituţiilor internaţionale donatoare şi în stînsă colaborate cu partenerii locali – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Întreprinderea de Stat „Moldelctrica”, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătăţii, administraţia publică locală, organizaţii neguvernamentale, echipele altor proiecte similare alate în derulare, precum şi alte instituţii şi organizaţii interesate în soluţionarea acestor probleme.

Activităţile cu privire la managementul şi coordonarea activităţilor zilnice sunt reali­zate de către echipa de management a proiectelor „EMP Managementul Durabil POP”, prin ordinul Ministrului ecologiei şi resurselor naturale în anul 2006.

Pentru informaţii ce ţin de domeniul managementului poluanţilor organici persistenţi şi altor substanţe chimice toxice puteţi apela la membrii echipei la adresele:

EMP Managementul Durabil POP
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
str. Cosmonauţilor 9, etaj 6, oficiu 614A, Chişinău, MD2005, Republica Moldova
Tel./Fax: 226 254; tel. 226 849
E-mail: vplesca@moldovapops.md
Web: www.moldovapops.md


Plombe dentare
Persoane de contact:
Valentin PLEŞCA, manager
Ion BARBĂRASĂ, asistent manager
Larisa CUPCEA, asistent de proiect

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

выездной шиномонтаж
vizitate totala: 594579
astazi: 1517