Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Convenţia de la Stockholm

Convenţia de la Stockholm este un acord juridic internaţional cu privire la poluanţi organici persistenţi (POP). Obiectivul principal al Convenţiei de la Stockholm este protejarea sănătăţii umane şi protecţia mediului de la efectele poluanţilor organici persistenţi.

În anul 1995, Consiliul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a chemat la realizarea acţiunilor globale în domeniul POP. UNEP defineşte POP ca nişte pro­duse chimice persistente în mediul înconjurător, care au capacitate de a se acumula prin food web/ţesutul adipos, şi prezintă un risc pentru că poate cauza efecte adver­se asupra sănătăţii şi mediului.

Ca urmare, în cadrul Forului Internaţional pentru Securitatea Chimică şi Programului Internaţional pentru Securitatea Chimică a fost pregătită o evaluare a riscului produs de cei 12 mari dăunători, consideraţi ca cei mai periculoşi. Această listă cuprinde
8 pesticide organo-clorurate: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex şi toxafen; 2 produs chimicţe chimice industriale: hexaclorbenzen, bifenili policloru­raţi şi două grupe de produse secundare: dioxinele şi furanii.

Convenţia de la Stockholm a fost adoptată şi deschisă pentru semnare la Conferinţa Plenipotenţiarilor de la Stockholm, Suedia, din 22-23 mai 2001. Ea a fost semnată la ceremonia din 23 mai 2001 de către 92 de ţări şi Uniunea Europeană. Convenţia a intrat în vigoare la 17 mai 2004, odată cu ratificarea ei la acel moment de către 128 de părţi ale convenţiei şi 151 semnatară la Convenţie. Părţile co-semnatare au convenit asupra scoaterii de sub incidenţa legii a 9 dintre cele 12 produse chimice considerate ca cele mai periculoase, asupra limitării utilizării DDT pentru controlul malariei şi reducerea producerii nechibzuite a dioxinelor şi furanilor. Părţile la con­venţie au convenit asupra unui proces prin care compuşii toxici persistenţi pot fi revăzuţi şi adăugaţi la convenţie, dacă acestea corespund unor criterii privind pericolul cauzat, caracterul persistent şi de impact transfrontalier al acestora.

купить розы в коробке La moment există alte eţe chimice care au fost propuse pentru a fi incluse în protocol: hexachlorobutadien, octaBDE, pentaBDE, pentachlorobenzen, naphfalen policlorurat, SCCPs, dicofol, endosulfan, şi PFOS.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

выездной шиномонтаж
vizitate totala: 596932
astazi: 1860