Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Instituția Publica EMP Management Durabil POP

Echipa de management al proiectelor în domeniul gestionării durabile a poluanţilor organici persistenţi (EMP Managementul Durabil POP) a fost creată cu titlu de oficiu pe lângă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în conformitate cu Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP),  prin ordinul nr. 22 din 20 martie 2006, în baza p.p. 4. 14) şi 5. 9) ale Regulamentului MERN, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005.

Sarcinile de bază ale Oficiului, stabilite la acel moment, constau în susţinerea activităţilor ministerului şi facilitarea implementării Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi (POP) şi a Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm, Convenţiei de la Basel, Convenţiei de la Rotterdam, Abordării Strategice pentru Managementul Internaţional al Substanţelor Chimice (SAICM), altor acorduri internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte. La baza creării echipei au stat activităţile iniţiate la 1 octombrie 2002, odată cu lansarea primului proiect în domeniul POP.


În anul 2010 Oficiul şi-a extins aria de activitate incluzând domeniul gestionării riscurilor de dezastre naturale şi a celor climatice, prin implementarea proiectului ”Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova”.


Prin Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014, în scopul conformării la prevederile legislației în vigoare, în temeiul Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate,  statutul juridic și Regulamentul unității au fost modificate, fiind constituită Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP” pe lângă Ministerul Mediului.

Pe parcursul activității sale de 12 ani echipa a implementat sau coordonat 18 proiecte de mediu, finanțate de instituții internaționale și naționale, mijloacele financiare gestionate constituind în ansamblu 21,6 mln. USD și 19,5 mln. lei.


Lista instituţiilor finanţatoare cu suportul cărora au fost realizate aceste activităţi include între altele Banca Mondială, Fondul Global de Mediu (GEF), Agenţia Canadiană pentru dezvoltare internaţională (CIDA), UNEP, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare (CzDA), OSCE, Comisia Europeană, FAO, Fondul Ecologic Naţional (FEN).


Printre beneficiarii direcţi ai proiectelor realizate se numără Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei (sectorul energetic) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, administraţiile publice raionale şi locale, întreprinderile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și consumatorii individuali, asociaţiile şi gospodăriile de fermieri, elevii şi profesorii din instituţiile de învățământ preuniversitar la nivel naţional, populaţia din zonele aferente terenurilor contaminate cu pesticide.

 

Mai jos sunt prezentate cele mai relevante proiecte implementate sau coordonate de EMP Management Durabil POP în perioada sa de activitate.

 

 

Denumirea proiectului

TF051208 ”Activitățile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi in Republica Moldova”

Perioada de implementare

2002-2004

Bugetul total

440 000 USD

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant GEF prin Banca Mondială

Donator

Fondul Global de Mediu (GEF)

Scopul proiectului

Consolidarea capacităților instituționale și tehnice naționale pentru asigurarea conformării la cerințele Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

Rezultatele principale

      Evaluarea capacităţilor instituţionale naţionale, evaluarea social economică, inventarierea iniţială a POP, stabilirea priorităţilor şi determinarea obiectivelor, elaborarea Planului Naţional de Implementare a Convenției de la Stockholm, elaborarea Strategiei de comunicare în domeniul POP;

      Ratificarea la 19 februarie 2004 a Convenţiei de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Legea nr. 40-XV);

      Adoptarea la 20 octombrie 2004 a Strategiei Naţionale privind reducerea impactului poluanţilor organici persistenţi şi a Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm (HG nr.1155);

 

Denumirea proiectului

TF053700 ”Grantul pentru pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi (POP)”

Perioada de implementare

2005

Bugetul total

330 000 USD

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant GEF prin Banca Mondială

Donator

Fondul Global de Mediu (GEF)

Scopul proiectului

Elaborarea pachetului de documente pentru un proiect full size în domeniul gestionării sigure și distrugerii stocurilor de poluanți organici persistenți prin crearea capacităţilor naţionale pentru implementarea cerinţelor Convenţiei de la Stockholm şi ale altor convenţii şi protocoale internaţionale relevante, ratificate de Moldova

Rezultatele principale

      Evaluate necesitățile privind consolidarea cadrului de reglementare și a capacităților instituționale;

      Prioritizate stocurile de pesticide inutilizabile și interzise din depozite și cantitățile de bifenili policlorurați identificate si;

      Realizate evaluarea impactului de mediu și social al proiectului;

      Pachetul de documente pentru proiectul ”Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi” pregătit, coordonat, prezentat și aprobat de Consiliul Director al Băncii Mondiale.

 

Denumirea proiectului

TF055875 „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”

Perioada de implementare

 2006-2010

Bugetul total

 12,6 mln. USD

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant GEF prin Banca Mondială – 6,35 mln. USD;

Cofinanţare Guvernul Republicii Moldova – 3,72 mln. USD (în natură);

Alte proiecte – 2,53 mln. USD (în natură)

Donator

Fondul Global de Mediu (GEF)

Scopul proiectului

Protejarea mediului și sănătății populației prin crearea capacităților de gestionare sigură și eliminarea stocurilor de pesticide contaminate cu POP și stocurilor de PCB și consolidarea cadrului de reglementare și capacităților instituționale pentru controlul pe termen lung al POP și al altor substanțe toxice în conformitate cu cerințele Convenției de la Stockholm și ale altor convenții și protocoale conexe, ratificate de Republica Moldova.

Rezultatele principale

      1 292 tone de deşeuri de pesticide din 11 raioane (Briceni, Cimişlia, Floreşti, Hînceşti, Nisporeni, Rîşcani, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Teleneşti și Vulcănești) şi 18 660 de condensatoare cu PCB (934 tone) de la 13 stații ale Î.S. ”Moldelectrica” evacuate peste hotare şi distruse;

      Inventarierea la scară naţională şi cartografierea suprafeţelor contaminate cu POP – 1600 locaţii ale fostelor depozite de pesticide şi altor obiecte utilizate în trecut în chimizarea agriculturii şi baza de date accesibilă public: http://pops.mediu.gov.md;

      Inventarierea la scară naţională a PCB în uleiurile de transformator – 28 000 de unităţi de echipament din sectoarele de producere, transport, distribuţie şi consum al energiei electrice;

      Consolidate capacitățile tehnice și umane (echipament și instruire) ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind monitorizarea conținutului de poluanți organici persistenți  în componentele mediului;

      Elaborate sau revizuite 15 proiecte de acte legislative şi normative în domeniul managementului POP;

      Aprobat Regulamentul privind bifenilii policlorurați (HG nr. 81 din 02.02.2009)

      Campania naţională de informare şi conştientizare în domeniul POP;

 

Denumirea proiectului

Evacuarea şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise

Perioada de implementare

2006-2007

Bugetul total

1 350 000 lei

Forma asistenţei


Instrumentul financiar


Donator

Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului

Protecţia mediului ambiant şi a sănătăţii populaţiei prin gestionarea ecologic sigură şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agricol

Rezultatele principale

Completarea lucrărilor de reambalare, evacuare și distrugere a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise, realizate în cadrul proiectului TF055875 (cofinanțare din partea Guvernului).

 

 

 

Denumirea proiectului

TF090384 „Remedierea locaţiilor contaminate cu pesticide POP şi inventarierea uleiurilor contaminate cu BPC în echipamentul electrotehnic”

Perioada de implementare

2007-2009

Bugetul total

 444 450 CAD

Forma asistenţei

 Asistență tehnică

Instrumentul financiar

 Grant

Donator

Agenţia Canadiană pentru Dezvoltare Internaţională (CIDA) prin Banca Mondială

Scopul proiectului

Crearea capacităților naționale pentru identificarea și punerea în aplicare a celor mai bune și cost-eficiente tehnici disponibile (BAT) pentru remedierea zonelor poluate cu pesticide POP și inventarierea uleiurilor contaminate cu PCB din echipamentul electroenergetic

Rezultatele principale

      Evaluate, selectate şi testare prin proiecte pilot două tehnici de remediere a locaţiilor contaminate cu pesticide POP – izolarea materialelor contaminate în sarcofag (cofferdam) şi remedierea biologică cu aplicarea produsului Daramend, ca cele mai adecvate în condiţiile Moldovei;

      Realizate lucrări de remediere pe locațiile fostelor depozite de substanțe chimice din s.Congaz (UTAG), s.Bujor (HN) si s.Step-Coci (OR);

      Elaborate recomandări și editat un ghid practic pentru autorităţile publice privind aplicarea acestor metode de remediere în cazul obiectelor aflate în administrarea lor;

      Realizate lucrări de inventariere a uleiurilor contaminate cu BPC în echipamentul electrotehnic (completarea lucrărilor realizate în cadrul proiectului TF055875).

 

Denumirea proiectului

Organizarea celui de al 9-lea For Internaţional al HCH şi Pesticidelor

Perioada de implementare

2007-2008

Bugetul total

165 000 lei

Forma asistenţei


Instrumentul financiar


Donator

Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului

Diseminarea informaţiei, propagarea cunoştinţelor, schimbul de experienţă şi activităţi educativ-instructive cu masele largi şi grupurile-ţintă privind gestionarea deşeurilor din categoria POP în Republica Moldova şi în ţările din Europa Centrală şi de Est, Caucaz şi Asia Centrală.

Rezultatele principale

Mijloacele financiare alocate din Fondul Ecologic Național au fost utilizate pentru cofinanţarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a celui de al 9-lea For Internaţional al HCH şi Pesticidelor, sub egida Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi a Asociaţiei Internaţionale a HCH şi Pesticidelor, ce a avut loc în perioada 20-22 septembrie 2007 în Republica Moldova.

La For au participat 140 de reprezentanţi din 35 de ţări. Au fost prezentate rapoarte din majoritatea ţărilor din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală (EECAC), care au subliniat impactul negativ al stocurilor de pesticide învechite asupra sănătăţii populaţiei şi mediului ambiant şi importanţa unor Planuri Naţionale de Implementare a Convenţiei de la Stockholm de calitate, ca bază pentru stabilirea unui management durabil al substanţelor şi deşeurilor chimice în conformitate cu acordurile internaţionale în domeniu.

 

Denumirea proiectului

Proiectul SM/4030-06-05-2201 „Parteneriatul Moldova-UNEP privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului  durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM”

Perioada de implementare

 2008-2010

Bugetul total

 271 399 USD

Forma asistenţei

 Asistență tehnică

Instrumentul financiar

 Grant

Donator

 Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)

Scopul proiectului

Implementarea primelor două priorităţi ale Abordării Strategice  pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice (SAICM) în cadrul Programului Start Rapid (QSP): (i) Elaborarea şi ajustarea Profilului naţional al substanţelor chimice şi identificarea necesităţilor și (ii) Crearea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale naţionale de management al substanţelor chimice.

Rezultatele principale

      Elaborat şi publicat Profilului național privind managementul substanţelor chimice în Republica Moldova;

      Elaborat Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin HG nr. 973 din 18.10.2010.

 

Denumirea proiectului

Cofinanţarea activităţilor de inventariere a bifenililor policloruraţi în uleiurile dielectrice din echipamentul electroenergetic

Perioada de implementare

2009

Bugetul total

2 982 000 lei

Forma asistenţei


Instrumentul financiar


Donator

Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului

Protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POP).

Rezultatele principale

Mijloacele financiare alocate din FEN în cadrul proiectului au fost utilizate pentru cofinanţarea lucrărilor de inventariere la scară naţională a bifenililor policloruraţi (BPC) în uleiurile dielectrice din echipamentul electroenergetic, realizate în cadrul proiectului TF055875 (cofinanțare din partea Guvernului).

 

 

Denumirea proiectului

Colectarea, depozitarea centralizată şi distrugerea reactivelor chimice învechite din laboratoarele instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova

Perioada de implementare

2011-2012

Bugetul total

5 210 450 lei

Forma asistenţei


Instrumentul financiar


Donator

Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului

Eliminarea substanţelor chimice şi îmbunătăţirea situaţiei în laboratoarele de chimie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova; protecţia mediului şi populaţiei, prin înlăturarea riscului de poluare cu reactive chimice învechite şi inutilizabile.

Rezultatele principale

      70 tone de reactive chimice cu termenul expirat colectate la scară naţională din 918 licee şi gimnazii, evacuate peste hotare şi distruse.

      38 de seminare desfășurate la nivel raional și municipal, cu participarea cadrelor didactice responsabile de gestionarea substanțelor chimice, în scopul informării și conștientizării privind pericolele asociate substanțelor chimice inutilizabile și organizării lucrărilor de colectare și eliminare a acestora.

 

Denumirea proiectului

Reducerea riscurilor de mediu cauzate de pesticide în Republica Moldova (proiect implementat de CzDA și coordonat de EMP Management Durabil POP)

Perioada de implementare

2011-2015

Bugetul total

1,3 mln. Euro

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant

Donator

Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CzDA)

Scopul proiectului

Ameliorarea stării mediului și a sănătății populației din Republica Moldova prin reducerea impactului negativ asupra mediului a deșeurilor de pesticide inutilizabile păstrate în depozitele centrale raionale

Rezultatele principale

      451 tone de pesticide eliminate integral din 7 depozite: Ciobalaccia CN, Clocușna OC, Grădiniţa CS, Sîngerei SG, Onișcani CL, Păpăuți RZ, Pelivan OR;

      Desfășurate seminare organizatorice în fiecare raion cu participarea reprezentanților administrației raionale și locale,  serviciilor teritoriale ale agriculturii, ecologiei, situaţiilor excepţionale şi sănătăţii publice, în scopul  informării și conștientizării privind pericolele asociate stocurilor de pesticide inutilizabile și interzise, organizării operative şi realizării eficiente a activităţilor proiectului.

 

Denumirea proiectului

Eliminarea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise cu riscuri majore

Perioada de implementare

2013-2014

Bugetul total

9 288 186 lei

Forma asistenţei


Instrumentul financiar


Donator

Fondul Ecologic Național

Scopul proiectului

Reducerea riscului de poluare cu substanţe şi deşeuri chimice periculoase şi protecţia mediului şi populaţiei, prin eliminarea integrală a stocurilor de pesticide lichide din depozitele centrale raionale.

Rezultatele principale

      Realizate lucrări de colectare şi reambalare a pesticidelor lichide, solide şi ambalajului contaminat din 13 depozite centrale raionale: Alexandreni SG, Hitresti FL, poligonul militar Ungheni UN, Hincauti ED, Cosauti SR, poligonul militar Danceni IL, Dorotcaia DB, Iargara LV, Sadaclia BS, Bugeac şi Gaidar UTAG, Rodina Nova TR, Cahul CH, precum și, la solicitarea autorităților raionale, din alte 5 depozite locale depistate pe parcursul implementării proiectului. 200 tone de deșeuri colectate au fost evacuate peste hotare și distruse.

      Desfășurate seminare organizatorice și de informare în 13 raioane cu participarea reprezentanților administrației raionale și locale,  serviciilor teritoriale ale agriculturii, ecologiei, situaţiilor excepţionale şi sănătăţii publice, în scopul  informării și conștientizării privind pericolele asociate stocurilor de pesticide inutilizabile și interzise și organizării operative şi realizării eficiente a activităţilor proiectului.

 

Denumirea proiectului

Eliminarea şi distrugerea pesticidelor inutilizabile din regiunea Transnistreana a Republicii Moldova (proiect implementat de Misiunea OSCE în Moldova și coordonat de EMP Management Durabil POP)

Perioada de implementare

2013-2014

Bugetul total

OSCE nu specifică

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant

Donator

Organizația pentru Securitate și Cooperate în Europa (OSCE)

Scopul proiectului

Eliminarea şi distrugerea pesticidelor inutilizabile din regiunea Transnistreana a Republicii Moldova

Rezultatele principale

105 tone de pesticide eliminate integral din 3 depozite situate în r-nul Rîbnița: Vărăncău, Lenin și Ghidirim

 

Denumirea proiectului

Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova (4794-MD)

Perioada de implementare

2010-2016

Bugetul total

12 mln. USD

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Credit

Donator

Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) – Banca Mondială

Scopul proiectului

Consolidarea capacităţilor în: (i) monitorizarea condiţiilor meteorologice  şi emiterea avertismentelor timpurii privind riscurile legate de condiţiile meteorologice prin furnizarea în timp util a previziunilor exacte şi serviciilor hidrometeorolo­gice; (ii) gestionarea şi coordonarea răspunsurilor la dezas­trele naturale şi tehnogene; şi (iii) ajutorarea persoanelor fi­zice, în special fermierii, de a fi conştienţi de pericolele cata­strofelor naturale şi variabilitatea climei şi a se adapta la ele.

Rezultatele principale

Componenta A. Consolidarea capacităţilor de prognozare a condiţiilor meteorologice severe, implementată de Ministerul Mediului prin Serviciul Hidrometeorologic de Stat:

-     Procurat echipamentul, proiectat și construit turnul,  instalat și pus în funcțiune Sistemul de radar meteorologic Doppler pentru SHS și Î.S. MoldATSA;

-     Procurată, instalatăși pusă în funcțiune Tehnica de calcul pentru Centrul de prognoze meteorologice;

-     Proiectate, construite și date în exploatare 4 clădiri pentru staţiile meteorologice de la Ceadîr-Lunga, Leova, Bălți și Soroca;

-     Procurat și instalat Echipamentul pentru laboratorul de calibrare a aparatajului de observații hidrometeorolo­gice;

-     Procurat echipamentul pentru 7 posturi hidrologice pe râul Nistru, proiectate construite și instalate construcțiile, instalat și pus în funcțiune echipamentul la 6 posturi hidrologice;

-     Instruit personalul SHS pentru exploatarea echipamen­tului achiziționat;

-     Efectuat un studiu economico-financiar și elaborate propuneri de consolidare a capacităților instituționale ale SHS, în acest scop fiind pregătit un pachet de documente privind modificarea cadrului normativ, ce urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare;

-     Realizat un studiu și elaborat un proiect de program de dezvoltare strategică a SHS pentru perioada următoare (în colaborare cu Institutul Finlandez de Meteorologie).

 

Componenta B.Îmbunătăţirea pregătirii pentru reacţie în caz de catastrofe şi situaţii excepţionale, implementată de Ministerul Afacerilor Interne prin Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (SPCSE):

      Realizat studiul de fezabilitate pentru crearea Centrului Operațional de Dirijare în Situații Excepționale (CODSE) în cadrul SPCSE;

      Realizate lucrările de proiectare și construcție a sediului CODSE;

      Procurat, instalat fi pus în funcțiune echipamentul IT și de comunicare pentru CODSE;

      Centrul Operațional de Dirijare în Situații Excepționale funcțional.

 

Componenta C.Iniţierea activităţilor de adaptare la schimbările climatice în agricultură, implementată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:

      A fost creată și pusă în funcțiune o platformă de comunicare integrată, care asigură interconectarea operativă cu sistemele informaţionale ale furnizorilor de informaţii publice: SHS, SPCSE, Centrul Informațional Agricol MAIA, Departamentul de Marketing Agricol ACSA prin operatorii de telefonie mobilă din ţară: Unite SA, Orange SA, Moldcell SA, și prin care se distribuie beneficiarilor informații meteorologice;

      Au fost implementate 53 de proiecte pilot de adaptare a producătorilor agricoli la fenomenele climatice adverse în diverse domenii de activități agricole;

      Au fost organizate 92 de seminare tematice şi zile ale câmpului cu participarea a 2843 persoane în scopul promovării tehnicilor și măsurilor de atenuare a riscurilor climatice și diseminării rezultatelor proiectelor pilot.

 

Denumirea proiectului

Proiectul regional FAO GCP/RER/040/EC „Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării cauzate de utilizarea pesticidelor  (implementat de FAO și coordonat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Perioada de implementare

2013-2015 (în curs de implementare)

Bugetul total

FAO nu specifică

Forma asistenţei

Asistență tehnică

Instrumentul financiar

Grant

Donator

Comisia Europeană și FAO

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

выездной шиномонтаж
vizitate totala: 595044
astazi: 1980